Hoppa till sidans innehåll

Restad gård

Restad gård är ett av Migrationsverkets största asylboenden, ligger i Vänersborg. I samband med att andra asylboenden stängt och att Migrationsverket minskat sin verksamhet runt om på andra platser i landet har asylsökande flyttats till Restad Gård. Idag 2023 bor omkring 800 asylsökande på Restad gård.

Sedan fem år tillbaka har Bräcke mobilt hälsoteam väst arbetat i tätt samarbete med Röda korset på plats på Restad gård, i syfte att främja de asylsökandes psykiska hälsa. Vi har kunnat erbjuda individuella stödsamtal och har haft olika former av hälsoinformation och hälsofrämjande aktiviteter i grupper.

På Restad gård bor människor från hela världen med olika kulturer och religioner och i stort sett alla har stora sår och trauman med sig i bagaget.

Vaccination för svårnådda grupper

Bräcke mobilt hälsoteam väst har sedan 2021 avtal med VGR för att vaccinera svårnådda grupper i Västra Götalandsregionen. Uppdraget handlar om att möjliggöra för personer och grupper som möter hinder i och till hälso- och sjukvården att vaccinera sig.

Målgrupper är exempelvis personer i hemlöshet, personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, söker asyl, har annat förstaspråk än svenska eller har låg tillit till myndigheter och hälso- och sjukvård. Vi har vaccinerat mot covid-19 på asylboenden, i kyrkor, i moskéer, bostadsbolag, olika föreningar, på härbärgen och olika mötesplatser.

Det uppsökande arbetssättet och flexibiliteten gav ett väldigt gott resultat och många doser covidvaccin gavs till personer som troligtvis inte skulle ha fått vaccinet annars.

IOP Lövgärdet mötesplatsen

Bräcke diakoni ingår i ett IOP tillsammans med Göteborgs stad och Stadsmissionens kring Mötesplatsen på Lövgärdet. Mötesplatsen Lövgärdet riktar sig främst till vuxna personer med psykisk ohälsa och erbjuder möjligheter till social gemenskap, bryta isolering och ge meningsfull sysselsättning. Bräcke mobilt hälsoteam är på plats en gång i veckan och ska bidra med hälsofrämjande hälsoskola för de som kommer till Mötesplatsen.

Hälsoundersökningar

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd ska erbjudas en kostnadsfri hälsoundersökning efter att de kommit till Sverige. Ansvaret för dessa hälsoundersökningar ligger på vårdcentralen som individen tillhör enligt närhetsprincipen. Sedan 2013 har Bräcke mobilt hälsoteam utfört dessa hälsoundersökningar på olika vårdcentraler i Västra Götaland.

Hälsoskolor

Under flera års tid har Bräcke mobilt hälsoteam väst arbetat hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande med hälsoinformation och har nu bedrivit över 40 hälsoskolor.

Hälsoskolorna har bedrivits utspritt på olika platser i Västra Götalandsregionen och i Region Jönköping. Målgruppen har oftast varit utrikesfödda, nyanlända eller i etablering. Målgruppen har också varit personer långt ifrån arbetsmarknaden. Hälsoskolorna bedrivs ofta i samarbete med kommuner, AME, integrationsavdelningar eller SFI. Målet med hälsoskolan är att främja hälsa hos målgruppen genom att öka deltagarnas förmåga att förvärva, förstå, värdera och använda information för att bibehålla och främja hälsa.

Hälsoskolan består av åtta tematräffar på tre timmar varje gång. På dessa tematräffar pratar vi bland annat om folkhälsa, egenvård, det svenska hälso-och sjukvårdssystemet, psykisk ohälsa, tandvård, reproduktiv hälsa och fysisk aktivitet. Dessa tematräffar kan anpassas efter önskemål och utefter gruppens behov. Varje tillfälle bygger på dialog och delaktighet. Efter dessa åtta tillfällen kommer sju veckor med fysisk aktivitet. Första tillfället tränar vi tillsammans med gruppledaren, sedan följer sex veckor med självständig träning eller träning med gruppen. När träningsperioden är slut har vi en avslutningsträff då vi får möjlighet att utvärdera och gruppen får dela med sig av nyförvärvad kunskap och upplevelser av nya verktyg för att må bättre.

Centrumbostäder Skara

Sedan hösten 2022 har Skara Centrumbostäder och Bräcke mobilt hälsoteam startat ett samarbete för att gemensamt verka för invånarna i närområdet. Vi vill tillsammans lyfta ett bostadsområde, och utöka med värdefulla aktiviteter och samhällsfunktioner som tillsammans ska bidra till en positiv, inkluderade och hälsofrämjande miljö.

Samarbetet började med att Bräcke Mobilt hälsoteam var på plats i Centrumbostäders lokaler och vaccinerade mot Covid-19. Då väcktes tanken på vidare samarbete och nu bedriver Bräcke mobilt hälsoteam sjukvårdsrådgivning på plats i Centrumbostäders lokaler fyra timmar i veckan, för att erbjuda invånarna råd och stöd. Det kan vara svårt att förklara sina symtom över telefon, när man ska ringa till vårdcentralen. Ibland är det lättare att prata med en person framför sig.

Framöver kan det också bli aktuellt med olika typer av hälsoinformationsgrupper i Centrumbostäders lokaler.

Bild från centrumbostader.se

Utrotning av HPV och livmoderhalscancer

I mars 2023 startar vi ett deltagande i forskningsprojektet “Utrotning av HPV och livmoderhalscancer”, ett nationellt projekt för snabbare utrotning av HPV och livmoderhalscancer i Sverige.

På samma sätt som med covidvaccineringen ska Mobilt hälsoteam jobba uppsökande för att nå svårnådda grupper och vaccinera kvinnor födda mellan 1994–1999 med Gardasil 9. I samband med vaccineringen får kvinnan med sig ett provtagningskit för att testa sig för HPV.

Vaccinationer för gravida

I mars 2023 påbörjas även uppdraget från VGR att hjälpa till att vaccinera gravida från graviditetsvecka 16, mot kikhosta.

Även här ska Bräcke mobilt hälsoteam arbeta uppsökande och erbjuda vaccin till kvinnor som på olika sätt har svårt att vaccinera sig i ordinarie hälso-och sjukvård.

TRT-grupper

Teaching Recovery Techniques, TRT, är en gruppintervention för barn och unga med traumasymptom från krig eller katastrofer. I metoden använder man tekniker såsom psykoedukation, avslappningsövningar och imaginära tekniker som ska hjälpa barnen eller ungdomarna att lättare hantera traumatiska minnen, få strategier att hantera vardagen och må bättre här och nu.

Metoden har gett goda resultat och TRT har utvärderats i tidigare internationella studier. I en studie gjord på Uppsala universitet kom författarna fram till att det kan vara effektivt för ensamkommande ungdomar att vara med i en grupp för posttraumatisk stress. I studien med 46 deltagare blev var femte ungdom helt fri från sina symptom på posttraumatisk stress och många mådde bättre efter att ha deltagit i en grupp.

Vi såg ett behov av att kunna hjälpa unga med handfasta råd för att bättre klara vardagen. Under 2018–2019 och 2023 gick personalen utbildning i TRT, som tillhandahölls av BRIS. Vi startade sedan TRT-grupper på Restad gård och på gymnasieskolor, för ensamkommande ungdomar och unga vuxna som flytt till Sverige.