Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy och användarvillkor

Bräcke diakoni behandlar dina personuppgifter när du använder webbappen RättVisat.

I denna policy kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter som vi ansvarar för. All information som du väljer att ladda upp i RättVisat ägs av dig och du väljer själv vem du vill dela den med. Den informationen ansvarar du själv för och vi tittar inte på sådan information (om du inte väljer att dela den med någon av våra anställda). Därför beskriver vi inte hur vi behandlar sådan information i denna policy.

Varför och hur behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • administrera registreringen av ditt användarkonto samt för att möjliggöra din inloggning till RättVisat; och
 • på ett användarvänligt, effektivt och säkert sätt kunna tillhandahålla, administrera och förbättra de tjänster vi erbjuder i vår app, samt för att förhindra missbruk.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra IT-leverantörer som endast behandlar personuppgifter enligt våra instruktioner.

Vilka rättigheter har du?
Du har vissa rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter. Detta innebär att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt att invända mot eller begränsa vår behandling, rätt till rättelse och radering av dina personuppgifter, rätt till dataportabilitet och rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan läsa mer om dina rättigheter här.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter
Bräcke diakoni med org. nr: 85 72 00-3104 och adress: Bräcke diakoni, Att. Dataskyddsombud
Box 210 62,418 04 Göteborg, Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill veta mer om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på dataskyddsombud@brackediakoni.se
eller på telefonnummer 031-50 25 00

Här kan du läsa vår integritetspolicy i dess helhet.

Integritetspolicy RättVisat

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss! Vi vill på detta sätt berätta om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter samt hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?
Personuppgiftsansvarig är Bräcke diakoni med org. nr: 85 72 00-3104 och adress: Bräcke diakoni,
Att. Dataskyddsombud, Box 210 62,418 04 Göteborg, Sverige

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
När du registrerar ett användarkonto och använder webbappen RättVisat behandlar vi dina personuppgifter för att administrera registreringen av ditt användarkonto samt för att möjliggöra din inloggning till RättVisat. Du behöver lämna dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och möjliggöra din användning av RättVisat.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att på ett användarvänligt, effektivt och säkert sätt kunna tillhandahålla, administrera och förbättra de tjänster vi erbjuder i vår app, samt för att förhindra missbruk. Detta innefattar bland annat att:
– avisera dig om händelser relaterade till ditt användande av våra tjänster, så som viktig information om tjänsten, t.ex. ändringar av teknik, villkor eller eventuella avgifter.
– lösa problem relaterade till användarkonton hos oss, och att lösa tvister mellan användare.
– jämföra och verifiera riktigheten i insamlade uppgifter.
– förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsproblem och förbjudna eller olagliga aktiviteter.
– lösa eventuella tekniska problem relaterade till vår app.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Användaruppgifter:
– För RättVisat behandlar vi information som du uppger när du registrerar eller loggar in på ett konto på webbappen, i form av namn och e-postadress.

Teknisk information:
När du registrerar ett konto eller loggar in på ditt konto kommer vi även att inhämta vissa tekniska data i form av information om vilken sorts enhet som används, vilket operativsystem du använder, namnet på din internetleverantör och din IP-adress.

Vilken laglig grund baserar vi behandlingen av dina personuppgifter på?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra det avtal vi har med dig avseende användningen av RättVisat (artikel 6.1 (b) i GDPR).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter så länge du har ett konto för RättVisat. Du kan när som helst avsluta ditt användarkonto. Personuppgifter för person som avslutat sitt användarkonto raderas från våra servrar efter 30 dagar.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter och var behandlas dina personuppgifter?
Bräcke diakoni lämnar inte ut dina personuppgifter till obehöriga. Vi delar dina personuppgifter i följande fall:

Vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer som agerar i egenskap av personuppgiftsbiträde och endast behandlar personuppgifter enligt våra instruktioner;

Om Bräcke diakoni förvärvas av, eller går samman med, något annat företag, har vi rätt att helt eller delvis överföra dina personuppgifter till detta företag.

Bräcke diakoni har rätt att, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, lämna ut information vi samlat in till polismyndighet, tillsynsmyndighet, eller annan behörig tredje part i samband med brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss, dig eller annan användare av RättVisat.

Dina personuppgifter behandlas enbart inom EU/EES.

Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?
Du har vissa rättigheter som du kan använda för att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan kan du läsa om vilka dessa rättigheter är.

Om du vill veta mer om dina rättigheter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

Rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR)
Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss. En begäran görs genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår nedan. Om vi behandlar dina personuppgifter har du också rätt att få en kopia av desamma och information om vår behandling av dina personuppgifter.

I detalj: Informationen vi tillhandahåller inkluderar följande:

 • ändamålen med behandlingen;
 • de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller;
 • de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;
 • om möjligt den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period;
 • förekomsten av rätten att av oss begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör dig eller att invända mot sådan behandling;
 • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet;
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artiklarna 22.1 och 22.4 i GDPR; och
 • om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, har du även rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 i GDPR har vidtagits vid överföringen.

Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift på grundval av våra administrativa kostnader. Om du har begärt informationen via e-post kommer du att få informationen i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR)
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade, t.ex. om tidsangivelsen i materialet inte stämmer.

I detalj: Med beaktande av ändamålet har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell rättelse som skett, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) (artikel 17 i GDPR)
Du kan närsomhelst be oss radera delar av eller alla dina personuppgifter.

I detalj: Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av oss och vi har en skyldighet att utan onödigt dröjsmål radera dina personuppgifter om något av följande gäller:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för;
 • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av.

För det fall vi har offentliggjort personuppgifterna och är skyldiga att radera personuppgifterna enligt ovan, kommer vi, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

Notera att vår skyldighet att radera och underrätta enligt ovan inte gäller i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som vi omfattas av, eller
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Vi raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell radering som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.

Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR)
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

I detalj: Rätten gäller om:

 • du bestrider uppgifternas riktighet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta);
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning; eller
 • du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen.

Om behandlingen enligt ovan begränsas får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. Vidare kommer vi att meddela dig innan begränsningen av behandlingen upphör.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell begräsning av behandling som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan.

Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR)
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).

I detalj: Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen baserar sig på den lagliga grunden fullgörande av avtal (artikel 6.1 (b) i GDPR) och behandlingen sker automatiserat.

Utövandet av rätten till dataportabilitet påverkar inte tillämpningen av artikel 17 i GDPR som inte ska gälla i fråga om en behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av oss.

Din rätt till dataportabilitet får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

Rätt att inge klagomål (artikel 77 i GDPR)
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

I detalj: Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit.

Våra kontaktuppgifter
Frågor rörande tjänsten och vår hantering av personuppgifter ska ställas via e-post.
Vänligen vänd dig till dataskyddsombud@brackediakoni.se

 

Användarvillkor för RättVisat

Bräcke diakoni, (”vi” eller ”oss”) tillhandahåller en digital hjälp för information, struktur och sortering (”RättVisat”) via en webapp, för barn, unga och vuxna med stödbehov samt för deras anhöriga och stödpersoner.  

Dessa villkor (”Villkoren”) reglerar användandet av och anslutningen till RättVisat.  

All information som du väljer att ladda upp i RättVisat ägs av dig och du väljer själv vem du vill dela den med. Utöver dessa Villkor finns även en informationstext som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.  

Vi förklarar gärna villkoren muntligt för dig som vill eller ger dig en inspelad version som du kan lyssna till.  

 

 1. ALLMÄNT OM RÄTTVISAT

1.1 RättVisat är en webapp där en person kan samla, sortera och dela med sig av information som rör en och sin funktionsnedsättning. Personen får presentera sig själv på ett modernt och lättillgängligt sätt med hjälp av text, bild och film på sin dator, surfplatta eller smarta telefon.  

1.2 Tjänsten finns tillgängliga som en webapp (”Webappen”), en plattform. Vi garanterar inte att webappen fungerar på alla webbläsare.  

1.3 De här villkoren gäller för dig som RättVisat är skapat för, d.v.s. för dig som är myndig användare av RättVisat alternativt målsman, god man eller förvaltare för sådan användare (gemensamt benämnda som ”Användare”) samt för personal, familj och övriga som Användaren väljer att bjuda in (”Inbjudna”). 

1.4 När du som Användare skapar RättVisat (dvs. skapar ett konto i Webappen) godkänner du Villkoren. Inbjudna godkänner Villkoren i samband med registrering i RättVisat. Genom att godkänna Villkoren åtar du dig att följa Villkoren och säkerställa att de uppgifter du lämnar är uppdaterade och korrekta.  

1.5 Dessa Användarvillkor utgör hela avtalet mellan dig och Bräcke diakoni avseende användningen av RättVisat, såvida inte annat uttryckligen har avtalats i skrift. 

1.6 En aktuell version av Villkoren finns alltid tillgänglig på RättVisat webbplats, Appen Reda – Bräcke Innovation (brackediakoni.se) 

 

 1. 2. ANVÄNDNING

2.1 För att kunna använda tjänsten behöver Användaren skapa en så kallad portfölj med sin egen information i RättVisat och bjuda in familj och personal. Användaren väljer själv och ansvarar för vilka som bjuds in till RättVisat och som därmed får del av Användarens uppgifter. Användaren ansvarar för att tilldela lämpliga behörigheter till Inbjudna. Användaren ansvarar även för all information som Användaren väljer att lägga in i RättVisat. 

2.2 För att använda RättVisat behöver du börja med att registrera dig i Webappen med ditt namn, din e-post och ett lösenord. När du registrerat dig kan du direkt starta RättVisat och testa alla funktioner. 

2.3 Inloggningen är personlig för alla, dvs. både för Användaren och Inbjudna. Det är därför viktigt att hantera lösenord och andra identifikationsuppgifter på ett betryggande sätt så att andra inte kan ta del av dem. Om lösenord förloras, eller om det finns misstanke om obehörigt användande av RättVisat, måste du omedelbart kontakta oss eller den vi anvisar. 

 

 1. 3. REGLER FÖR ANVÄNDNINGEN AV RÄTTVISAT

3.1 Användningen av RättVisat ska ske på ett sätt som överensstämmer med dessa Villkor. 

3.2 Med undantag för sådant användande som uttryckligen tillåts häri eller stöds av RättVisat är det inte tillåtet att utan vår skriftliga tillåtelse: 

 1. i) sprida Användares innehåll i annat medium utan dennes tillåtelse;
 2. ii) förändra eller modifiera någon del av RättVisat eller den tekniska plattformen;

iii) försöka skaffa åtkomst till RättVisat eller innehåll genom någon annan teknologi eller något annat medel annat än genom de åtkomstsätt som Bräcke diakoni från tid till annan tillhandahåller, eller sådana andra funktioner som Bräcke diakoni uttryckligen har anvisat för detta syfte; 

 1. iv) kringgå, avaktivera eller på annat sätt störa (i) säkerhetsrelaterade funktioner inom ramen för RättVisat, (ii) funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av Användarens innehåll eller (iii) funktioner som inskränker användningen av RättVisat eller material tillgängligt via dem;
 2. v) använda RättVisat eller innehåll för försäljning eller marknadsföring av varor eller tjänster; eller
 3. vi) utan rättighetsinnehavares samtycke kopiera, reproducera, distribuera, sända, visa, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja annans innehåll eller material utöver vad som följer av dessa Villkor.

3.3 RättVisat får endast användas för de ändamål och på det sätt som den är avsedd för. Användaren är t.ex. ensamt ansvarig för att användningen inte ger upphov till skada eller annan olägenhet för Bräcke diakoni eller tredje man (exempelvis genom massanrop eller spridande av datavirus) eller strider mot lag eller mot myndighetsföreskrift eller beslut.  

3.4 Du ansvarar själv för att användandet av RättVisat inte är olagligt eller orsakar skada eller olägenhet för någon annan. Bräcke diakoni följer svensk lag. Bräcke diakoni tittar inte på din information men skulle Bräcke diakoni trots allt få kunskap om att informationen inte följer svensk lag har Bräcke diakoni rätt att ta bort sådan information.  

3.5 Du är ansvarig för att skydda din tekniska utrustning mot obehörig användning, inklusive användning av lämpligt anti-virusprogram och brandvägg. 

 

 1. 4. TILLGÅNG TILL RÄTTVISAT

4.1 RättVisat tillhandahålls i vid var tid senaste version. Om uppdateringar krävs kommer Bräcke diakoni informera dig och om eventuella konsekvenser av utebliven uppdatering. 

4.2 Bräcke diakoni kan inte garantera att RättVisat alltid kommer att fungera utan störning eller är fri från felaktigheter och brister. Inte heller garanterar Bräcke diakoni att den information som erhålls vid användningen är korrekt eller tillförlitlig. 

4.3 Skulle det uppstå några problem med RättVisat, eller om du är missnöjd på något sätt, ska du kontakta oss så snart som möjligt. Våra kontaktuppgifter finns angivna nedan. Vi strävar alltid efter att hitta en lösning på problemet så snart som möjligt. 

4.4 Vid problem med RättVisat ska du i den utsträckning som kan anses skälig samarbeta med Bräcke diakoni för att fastställa om det är din hårdvara, programvara eller nätanslutning som orsakar eventuella problem med RättVisat. Skyldigheten att samarbeta är begränsad till de tekniskt tillgängliga medel som är minst ingripande för dig. 

 

 1. 5. INTEGRITET

5.1 För de personuppgifter som Användaren sedan själv väljer att lägga in i RättVisat och dela med Inbjudna är Användaren själv ansvarig. Bräcke diakoni behandlar dessa personuppgifter på uppdrag av dig.   

Bräcke diakoni är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas av Användaren för att kunna skapa ett konto på RättVisat för Användaren. Du kan läsa mer här om hur vi behandlar dina personuppgifter.  

5.2 Eftersom RättVisat är tänkt att fungera som en digital plattform med information om en själv är integriteten väldigt viktig för oss.  

 

 1. 6. TILLHANDAHÅLLANDE AV EGET INNEHÅLL

6.1 Inom ramen för RättVisat har Användare möjlighet att ladda upp eget innehåll, såsom bilder, filmer och texter. Sådant innehåll kan bli tillgängligt för andra Användare, Bräcke diakoni och dess underleverantörer.  

6.2 Äganderätten till innehåll som Användare och Inbjudna laddar upp är Användarens respektive den Inbjudnas (eller den rättighetsinnehavare vars tillåtelse har inhämtats enligt Villkoren). 

6.3 Användaren och Inbjudna är gentemot Bräcke diakoni ansvariga för innehåll som de laddar upp och konsekvenserna av uppladdningen. Bräcke diakoni är inte ansvarigt för innehåll som laddas upp av annan än Bräcke diakoni och står inte bakom annans innehåll eller vad som uttrycks i sådant innehåll.  

6.4 Användaren och Inbjudna är gentemot oss ansvariga för att ha inhämtat samtycke, tillåtelse, licens eller rättighet till uppladdning av innehåll som genom upphovsrätt eller på annat sätt helt eller delvis tillkommer annan.  

6.5 Som nämns ovan tittar vi inte på din information, men om vi skulle få kännedom om innehåll som enligt vår bedömning kan uppfattas som kränkande, olämpligt eller som strider mot lag så har vi rätt att ta bort sådant innehåll. 

 

 1. 7. PRIS OCH BETALNING

7.1 RättVisat är en webapplikation och är gratis. 

7.2 Bräcke diakoni kommer att meddela eventuella ändringar i pris för RättVisat minst en månad innan det nya priset börjar gälla. Detsamma gäller för uppdaterade användarvillkor angående betalning.  

 

 1. 8. ÄNDRINGAR AV RÄTTVISAT

8.1 Bräcke diakoni har rätt att ändra RättVisat och innehållet i RättVisat om det sker utan kostnad för dig och vi har ett giltigt skäl för ändringen. Vi har ett giltigt skäl om ändringen sker på grund av anpassning till en ny teknisk miljö, till ett ökat antal användare eller andra viktiga operativa skäl samt för att förbättra användarupplevelsen av RättVisat. Vi kommer informera om ändringar i enlighet med tvingande lag.  

8.2 Om en ändring försämrar din användning av RättVisat i mer än endast obetydlig utsträckning har du rätt att säga upp detta avtal. Du gör detta genom att avregistrera dig från RättVisat. 

 

 1. 9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 Bräcke diakoni eller dess licensgivare äger samtliga rättigheter till tjänsten RättVisat, inklusive know-how och immateriella rättigheter. 

9.2 Användare och Inbjudna får gärna ladda ned, visa upp eller skriva ut information från RättVisat. Denna information är emellertid endast avsedd för eget personligt, icke-kommersiellt bruk. Denna rätt utgör inte någon överföring av äganderätten till endera av RättVisat, eller dess material.  

9.3 På alla kopior av RättVisat ska alla förekommande copyrightmeddelanden och andra meddelanden om äganderätt lämnas kvar oförändrade. 

 

 1. 10. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Bräcke diakoni har rätt att göra ändringar av Villkoren. Vi kommer att meddela Användare och samtliga Inbjudna innan vi genomför väsentliga ändringar i Villkoren och ge möjlighet att ta del av de reviderade Villkoren innan Användare fortsätter att använda RättVisat. Om du fortsätter att använda RättVisat efter att ändringar har gjorts i dessa Villkor innebär det att du godkänner de ändrade villkoren. Om inte ändringen godkänns, kan tillgången till RättVisat komma att begränsas eller upphöra.   

 

 1. 11. UPPSÄGNING

11.1 Användaren kan när som helst avregistrera sig från RättVisat. Vid avregistrering ska dessa Villkor anses uppsagda. 

11.2 Vid detta avtals upphörande upphör tillgången till RättVisat. 

11.3 Bräcke diakoni kan stänga av eller begränsa Användares tillgång till RättVisat  om denne eller Inbjudna brutit mot väsentlig bestämmelse i dessa Villkor, brutit mot annan bestämmelse i dessa Villkor utan att vidta rättelse efter påpekande, använt RättVisat i samband med brott (eller vid skälig misstanke om sådan verksamhet), lämnat oriktiga uppgifter vid registreringen av Användare eller på annat sätt visat att Användare inte kan eller inte har för avsikt att följa dessa Villkor. Bräcke diakoni kan också komma att säga upp avtalet avseende RättVisat om vi blir skyldiga att avsluta avtalsförhållandet enligt lag eller myndighets bindande beslut eller om vi beslutar att inte längre tillhandahålla RättVisat. Bräcke diakoni kan också stänga av eller begränsa tillgång till RättVisat om det finns misstanke om att kontot används av annan eller om kontot används på ett sätt som innebär risk för övriga användare (exempelvis oavsiktlig spridning av datavirus).  

 

 1. 12. ANSVAR

12.1 Bräcke diakonis ansvar för skada är begränsat till vad som kan följa av tillämplig tvingande lag. I den mån det inte begränsar dina rättigheter enligt tvingande lag är Bräcke diakoni inte ansvarigt för eventuellt vinstbortfall, förlust av intäkter, sparmedel, goodwill, förluster på grund av verksamhets-, ström- eller nätverksavbrott, förlust av data, ditt eventuella ansvar gentemot tredje man eller indirekta eller följdskador oavsett slag. 

12.2 Användare och Inbjudna kan hållas ansvariga för förlust eller skada som drabbar Bräcke diakoni eller annan till följd av att de agerar på ett sätt som strider mot dessa Villkor eller till följd av annat oaktsamt eller uppsåtligt agerande. 

 

 1. 13. FORCE MAJEURE

Om Bräcke diakoni förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren på grund av omständighet som Bräcke diakoni inte kunnat råda över (som blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, elavbrott, avbrott i kommunikationer, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits), ska det medföra framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från eventuella påföljder. 

 

 1. 14. ÖVRIGT

14.1 All Bräcke diakonis kommunikation med Användare och Inbjudna sker elektroniskt genom e-mail, sociala medier eller anslag på vår hemsida. Vid e-mail använder vi oss av de kontaktuppgifter som Användare och Inbjudna lämnat till oss. Användare är därför skyldiga att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade. 

14.2 Bräcke diakonis underlåtelse att utöva eller göra gällande rättighet i Villkoren medför inte att Bräcke diakoni har avstått från att tillvarata sina rättigheter utan dessa kan när som helst göras gällande av Bräcke diakoni. 

14.3 Om en bestämmelse i dessa Villkor skulle visa sig ogiltig eller oskälig ska den bestämmelsen jämkas eller tas bort från Villkoren utan att Villkoren i övrigt påverkas. 

14.4 Bräcke diakoni har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan liksom att anlita underleverantör för fullgörandet av sina åtaganden enligt dessa Villkor.  

 

 1. 15. KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor om oss eller RättVisat  eller av något skäl är missnöjd med RättVisat eller dess funktioner kan du kontakta Bräcke app RättVisat på rattvisat@brackediakoni.se 

 

 1. 16. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

16.1 Dessa Villkor lyder under svensk lag. Tvist angående dessa Villkor ska lösas av svensk allmän domstol.   

16.2 Om du agerar i egenskap av privatperson kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en tvist prövad. ARN kan kontaktas genom deras hemsida eller genom att skicka ett brev till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Bräcke diakoni alltid rekommendationer från sådana organisationer. 

16.3 Du som agerar i egenskap av privatperson har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som nås här.