Hoppa till sidans innehåll

Vårt kvalitetsarbete

I vår kvalitetsberättelse beskriver vi vårt samlade arbete med att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och vårt patientsäkerhetsarbete.

Bräcke diakonis vision, att skapa ett medmänskligare samhälle, bygger på att det varje dag skapas värden mellan människor som har behov av vård, stöd och omsorg och människor som ger vård, stöd och omsorg. Det är i detta möte som vården och omsorgen utvecklas eftersom det finns kunskaper om problem och hur de kan lösas.

Ett framgångsrikt kvalitets- och patient/brukarsäkerhetsarbete kräver en kultur där man vågar och får ifrågasätta befintliga arbetssätt, där man lär av fel och brister och där man utvecklar kompetens och kapacitet i systematiskt förbättringsarbete i organisationen. Denna berättelse utgår från kraven i Socialstyrelsens föreskrift för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), Patientsäkerhetslagen (PSL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt krav på det systematsika kvalitetsarbetet inom skola och förskola enligt Skollagen (SkolL). Den följer också Sveriges landsting och kommuners (SKL) mall för patientsäkerhetsberättelser och beskriver vårt samlade arbete att skapa god vård och omsorg med hög säkerhet för de vi finns till för.

 

Vårt hållbarhetsarbete

Allt arbete vi gör i Bräcke diakoni utgår från vår värdegrund och visionen om ett medmänskligare samhälle. Vi vill bära värden som är viktiga för människor, samhälle och vår jord.

Vi är en aktiv organisation som arbetar med utveckling och förbättring och till det hör också hållbarhetsarbetet som innebär att försöka bevara och skydda det som gör livet värt att leva. Ända sedan starten 1923 har vi jobbat med social hållbarhet där samhället inte räckt till, den första tiden genom hjälp till fattiga och hamnarbetare i Göteborg.

Idag är hållbarhetsarbetets tre grundpelare tätt sammanflätade. Vi behöver en hållbar ekonomi för att kunna bedriva våra verksamheter som är till för behövande människor. Vi behöver medarbetare som vill verka i gemenskap med andra och för de behövande. Vi behöver ta hand om vår miljö för att människor och annat levande ska kunna existera i alla delar av världen.

Detta leder oss till att ta vara på de resurser som finns, vare sig det handlar om människor, miljö eller pengar. Vi ställer om från de linjära processer som har varit vedertagna en lång tid. Idag handlar vårt hållbarhetsarbete mycket om samskapande och cirkularitet. Samskapande för att ta tillvara människors resurser, cirkularitet för att hushålla med både miljö och pengar.

Hållbarhetsredovisningar

Våra hållbarhetsredovisningar i pdf-format, filen öppnas i ett nytt fönster.

Länkar

Vårt miljöarbete

Bräcke diakoni är ingen industri. Vi har inga större utsläpp eller anläggningar som slukar energi. Men alla lämnar avtryck på miljön, så även vi. Här berättar vi om hur vi om vi jobbar för att göra så lite klimatavtryck som möjligt.

Bräcke diakoni har länge arbetat systematiskt med miljöarbete och vi är diplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan 2005. Till en början handlade miljöarbetet om att källsortera och återvinna och att släcka ljus och utrustning när man gick hem för dagen.

2022 har vi tagit ett fastare grepp på miljöarbetet. Vi har en organisation och ett nätverk inom stiftelsen, med tydliga roller och ansvar. Vi känner till våra betydande miljöaspekter och sätter mål för att hålla miljöpåverkan nere. Det sker hela vägen från verksamhetsnivå till organisationen på ett övergripande plan. För att miljöarbetet ska bli effektivt behövs att alla medarbetare är med. Därför genomför alla medarbetare en webbaserad hållbarhets- och miljöutbildning under första anställningsåret. Verksamheterna har miljöombud som ingår miljönätverket och som är en viktig knutpunkt för att ta emot och dela med sig miljöinformation. Miljöombudet har en stående punkt på verksamhetens arbetsplatsträffar för att kunna lyfta miljöfrågor. Vi ser allas delaktighet och kompetens som det viktigaste verktyget för ett bra miljöarbete. Om man förstår betydelsen av miljöarbetet, så är det motiverande och roligt!

Med de nya metoder som finns att mäta miljöbelastning så vet vi att vår största miljöpåverkan finns i den energi som går åt för att hålla våra fastigheter och fordon igång. Vi börjar också förstå att konsumtion och inköp påverkar miljön på ett sätt som inte tidigare varit känt. Därför har vi nu börjat jobba på att effektivisera enheter som förbrukar energi. Vi lär oss om cirkularitet och hur det kan tillämpas i vår organisation. Ett praktiskt exempel är att vi nu jobbar med cirkulerade möbler och inventarier när vi startar upp nya verksamheter. Det gör vi dels genom att vår verksamhet för arbetsintegrering hanterar inventarier som blivit över från tidigare verksamheter och ser till att det kan komma till användning på andra ställen. Men vi har också etablerat samarbeten med andra företag, så att vi får ett bredare urval.

Cirkularitet som modell reducerar inte bara utsläppen av växthusgaser, den har också stor betydelse för att spara på ändliga resurser och bevara biologisk mångfald.

  • Våra fokusområden de närmaste åren inom miljöarbetet är
  • Energieffektivisering av våra fastigheter.
  • Elektrifiering av vår fordonspark.
  • Etablering av cirkularitet som det naturliga valet vid nödvändig konsumtion.
  • Fortsatt kompetensutveckling inom miljöområdet för alla våra medarbetare.
Miljödiplom & Policy

Här kan du ta del av vår senaste miljödiplom och läsa vår miljöpolicy sin helhet.

Länkar