Hoppa till sidans innehåll

På habiliteringen Östergården får du hjälp av.

Arbetsterapeut

Skapar förutsättningar för ett så aktivt och delaktigt liv som möjligt för barnen och ungdomarna på boendet. Detta görs genom bedömningar, anpassning av miljö och hjälpmedel samt aktiviteter i form av t.ex. hundassisterad terapi och sinnesstimulering.

Dietist

Innehar specialistkunskap om mat, näringsämnen och dess funktioner i kroppen och utvärderar näringsstatus hos barnen/ungdomarna. Utreder och handleder vid behov av viktuppgång eller nedgång.

Fysioterapeut

Arbetar för att visa på sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet. Fysioterapeuten gör bedömningar och behandlingsinsatser inom områdena: kroppsfunktioner, fysiska färdigheter och fysisk aktivitet och delaktighet. Syftet är att stödja barnen/ungdomarna att lära känna och använda sin kropp optimalt i vardagen. Insatserna gers i form av individanpassad fysisk träning, olika typer av hjälpmedel samt motiverande fysiska aktiviteter som t ex hästunderstödd terapi, behandling i bassäng och beröring.

Kurator

Erbjuder familjen stödjande och krisbearbetande samtal samt håller vid behov stödsamtal med barnen/ungdomarna. Samordnar insatserna kring barnet/ungdomen utifrån ett nätverksperspektiv.Tillhandahåller stöd/handledning/konsultation till habiliteringsassistenter m. fl. Informerar om samhällets sociala lagstiftning, service och resurser samt medverkar till att familjerna, vid behov, får dessa insatser.

Logoped

Logopeden utreder kommunikationssvårigheter och arbetar tillsammans med omgivningen för att hitta sätt att kommunicera som passar förutsättningarna. Logopeden bedömer, utbildar och handleder i kommunikativa strategier och i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) som t.ex. bildstöd och tecken. Logopeden arbetar även med ät- och sväljstörningar och oralmotorisk träning.

Läkare

Har det medicinska ansvaret och utgör en resurs för de övriga teammedlemmarna med sin medicinska kunskap. Läkaren har kontroll över medicinering och kontakt med andra berörda specialistläkare. Skriver medicinska intyg och remisser samt ger information, råd, stöd och behandling.

Psykolog

Ger stöd till hela familjen och har vid behov stödsamtal med föräldrar, barnen och ungdomarna eller syskon. Stödjer och handleder samt utbildar habiliteringsassistenter och annan personal. Kartlägger och utreder barnens och ungdomarnas kognitiva och psykologiska funktionsnivå.

Sjuksköterska

Innehar det övergripande omvårdnadsansvaret och har hand om läkemedelshantering samt förskrivningar av nutritions- och inkontinens hjälpmedel. Har daglig kontakt med barnen och ungdomarna och ansvarar för delegeringar samt utbildning och handledning i omvårdnadsfrågor till habiliteringsassistenterna på boendet. Sjuksköterskan har också ett nära samarbete med specialistläkare.