Hoppa till sidans innehåll

Vad är hospice?

Ett hospice är en enhet för inneliggande, specialiserad palliativ vård för individer med komplexa symtom och/eller en livssituation med särskilda vård och omsorgsbehov förorsakade av en aktiv, progredierande och långt framskriden sjukdom med begränsad livslängd. Vården fokuserar på lindring och livskvalitet.

Vården på ett hospice bedrivs utifrån ett holistiskt förhållningssätt oavsett ålder eller diagnos, samt en strävan att stödja individen att kunna leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande till livets slut. Samtal är en viktig ingrediens i vården och omsorgen. Arbetet bedrivs strukturerat och med en holistisk syn, till exempel utifrån de 6 S:en (Självbild, Självbestämmande, Symptomlindring, Sociala relationer, Sammanhang, Strategier).

Vården bedrivs med individens samförstånd och självbestämmande. Närståendes delaktighet och närståendestöd är viktigt inom hospicevårdens filosofi. Ett hospice är en fristående enhet där vårdmiljön inom- och utomhus främjar välbefinnandet både för individen och de närstående.

Den slutna palliativa vården på ett hospice utförs dygnet runt av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens inom palliativ vård. Sjuksköterskor och undersköterskor finns alltid på plats. Läkare finns tillgänglig dagtid på plats och i beredskap under jourtid. Paramedicinsk kompetens samt psykosocial och/eller andlig kompetens finns tillgänglig. Det eftersträvas att minst en person i varje professionell grupp inom det multiprofessionella teamet är utbildad och erkänd specialist i palliativ vård/palliativ medicin.

På hospice erkänns och uppskattas insatser från volontärer som bidrar med guldkant för inneliggande och närstående utöver det ordinarie vårdarbetet. Ett hospice har ofta en indirekt eller direkt roll inom såväl akademisk som intern och extern utbildning och forskning.

Ett hospice är ett komplement i den palliativa vården och omsorgen utifrån individens och dennes närståendes behov utan att vara en specialiserad palliativ sjukhusavdelning eller ett särskilt boende.

Ett hospice drivs ofta i enskild form, till exempel som en stiftelse eller ett vårdbolag på en idéburen basis. Finansieringen sker dock med offentliga medel genom vårdavtal med region och/eller kommun(er).

Bakgrund till definitionen

Hospice är ett begrepp som använts lite nu och då, med olika innebörd. Tidigare har det inte funnits någon gemensam definition och det ville vi, och andra hospicekollegor ändra på. Tillsammans med NRPV, Nationella Rådet för Palliativ Vård, tog vi ett omtag kring frågan och nu finns en genomarbetad definition av vad ett hospice är, vad vi kan och vad vi gör.

Referenser:

Radbruch L, Payne S and the Board of Directors of the EAPC. White Paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe: part 1 and 2. European Journal of Palliative Care, 2009; 16(6) resp 17(1)
Europarådet: Rekommendation Rec(2003)24 av medlemsstaternas ministerkommitté till edlemsstaterna om organisation av palliativ vård
Doyle D and Woodruff R. Models of Care, in: The IAHPC Manual of Palliative Care, 3rd edition, 2013
De 6S:n : En modell för personcentrerad palliativ vård, Ternestedt, Henoch, Österlind,
Andershed, 2017, Upplaga 2, Studentlitteratur, ISBN 978-9-144-11604-4
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/palliativ-vard/ (access 20210401)
https://www.who.int/health-topics/palliative-care (access 20210401)
Verderber S and Refueruzo BJ: Innovations in Hospice Architecture, 2nd ed, 2020. Routledge, London and New York, ISBN 978-0-367-31292-3

Författare till definitionen

 • Sara Möller
  Fd. verksamhetschef Bräcke hospice Helhetsvården
 • Annika Åberg-Darell
  Verksamhetschef Änggårdens Hospice
 • Pia Gustafsson
  Verksamhetschef Hospice Gabriel
 • Mats Kärnestad
  Verksamhetschef Axlagården
 • Åsa Pellikka
  Verksamhetschef Mellannorrlands Hospice
 • Matthias Brian
  Specialistläkare Mellannorrlands Hospice