Hoppa till sidans innehåll

För dig som remitterar

Målet är att de patienter som rehabiliteras ska få stöd i att bearbeta sin sjukdom för att kunna återgå till tidigare aktivitetsnivå och få en så god livskvalitet som möjligt. Tillsammans med patienten kartlägger vi resurser och hinder, samt vilka mål patienten vill arbeta med och detta resulterar sedan i en individuell rehabiliteringsplan för vistelsen som också utvärderas.

Remittera patienter för rehab

Lymfödem

 • Ödemutveckling trots adekvat kompressionsbehandling
 • Pittingödem
 • Vävnadsförändringar, fibros
 • Upprepade erysipelasinfektioner
 • Subjektiva besvär av tyngd- och spänningskänsla som inte minskar med befintlig kompression (skattas med VAS)
 • Patienter med behov av mer omfattande stöd för att lära sig att hantera och leva med sitt lymfödem. Detta kan även gälla för begynnande ödem i reversibelt stadium.
 • Patienter med lättare funktionsnedsättningar. Med lättare funktions- och aktivitetsnedsättningar avses patienter som i tillgänglighetsanpassad miljö är självständiga i ADL och kan förflytta sig med eller utan hjälpmedel minst 400 meter.

Behovet av intensivbehandling ska vara bedömt av lymfterapeut. Det skall finnas en förskrivare av kompression som följer upp och förskriver efter vistelsen.

Reumatiska sjukdomar

Patienter med inflammatorisk ledsjukdom och lättare funktionsnedsättningar. Med lättare funktions- och aktivitetsnedsättningar avses patienter som i tillgänglighetsanpassad miljö är självständiga i ADL och kan förflytta sig med eller utan hjälpmedel minst 400 meter.

För närvarande har vi två olika avtal med Västra Götalandsregionen varav det ena är riksavtal. Läkare på vårdcentral kan skriva remiss men den ska bedömas av reumatolog. När den är godkänd skickas allmänremiss innehållande anamnes, aktuell status och behandling samt betalningsförbindelse till Bräcke rehabcenter Mösseberg som erbjuder patienten nästa möjliga tid för vistelse.

 Avrop riksavtal 

Cancer

Syftet med insatserna är att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling.

En plan för cancerrehabilitering ingår som en del av Min vårdplan. Denna ska uppdateras och hållas aktuell samt medfölja vid aktiva överlämningar och skriftliga remisser mellan vårdgivare. Efter avslutad rehabilitering skickas remissvar till remittenten, med utvärderad rehabiliteringsplan och fortsatta rekommendationer.

Neurologisk rehabilitering

Läkare kan remittera patienter med neurologiska diagnoser eller skador såsom stroke, Parkinson, MS eller ryggmärgsskador. Avtalet gäller boende i Västra Götalandsregionen.

Rehabiliteringen kommer till största del att utföras i grupp, med flera träningstillfällen varje dag. För att deltagarna ska få bästa möjliga nytta av vistelsen är det viktigt att det finns rehabiliteringspotential, motivation och kapacitet till att följa ett program.

Standardremiss för rehabilitering skickas tillsammans med patientens egenansökan till remitteringssekretariatet, där vidare bedömning om patienten kan erbjudas rehabiliteringsvistelse genomförs.

Neuropsykiatrisk utredning

Metoden för utredning bygger på Nationella psykiatrisamordningens vägledningsdokument för barn, ungdomar och vuxna med autism och ADHD/ADD. Utredningen görs i öppenvårdsform.  Standardiserade och specifika psykologiska tester görs. Läkaren går igenom anamnes, journalkopior och tidigare kontakter med sjukhus samt utesluter andra diagnoser. I barnutredningar gör psykologen skolintervju, och i vuxenutredningar intervjuar arbetsterapeuten nära anhörig samt klienten om funktions- och aktivitetsförmåga i vardagen.

Som avslutning på utredningen träffar läkare och psykolog klienten för genomgång av resultat och rekommendationer. Efter utredningen skickas en skriftlig sammanställning av utredningen till klienten samt till dig som remittent.

Kontaktuppgifter för remisser

Varför remittera dina patienter

Ett rehabiliterande förhållningssätt kan beskrivas som att behandlaren bidrar till att skapa förutsättningar för individen att gå igenom en bra rehabiliterande process.

Behandlarens roll är att pedagogiskt tillföra stöd, kunskap och motivation så att individen förstår att han/hon själv aktivt måste välja att gå igenom processen och att han/hon själv måste utföra aktiva handlingar för att kunna uppnå sina personliga mål. Det gäller att individen själv är aktiv. Denna grundsyn stämmer väl med teorier om s.k. ”empowerment”, men också med kognitiva förhållningssätt som bygger på övertygelsen om att individens egen kunskap och kompetens är en viktig del av rehabiliteringsprocessen. Detta i sin tur bygger på uppfattningen att individen är en aktivt väljande person.

Ett rehabiliterande förhållningssätt gör individen till den som väljer. Personalens viktigaste roll är att ge individen kunskaper om de alternativ som finns att välja mellan. Individens egen vilja är alltså den centrala drivkraften i rehabiliteringsprocessen. Därmed blir motivationsarbetet en avgörande insats. Motivationsarbetet kan i första hand ses som ett psykologiskt och pedagogiskt arbete för de olika aktörer som omger individen.

Syfte och målsättning

Rehabiliteringens mål är att ge positiva mätbara effekter genom att:

 • förbättra individens fysiska funktion och förmåga
 • öka individens delaktighet i vardagen utifrån sina egna förutsättningar
 • öka kunskapen om egenvård, träning och aktiviteters betydelse i vardagen
 • stärka självförtroendet och motivationen
 • ge individen förutsättningar att aktivt ta ansvar för sin rehabilitering/situation
 • skapa förutsättningar för beteendeförändringar
  vidga gränserna av erfarenhet
 • ge kunskap om vilka mekanismer som påverkar individen både fysiskt och psykiskt
 • lära individen att disponera de egna resurserna och öka livskavlitet
 • ge redskap/strategier för individen att sätta mål/delmål för att kunna hantera sin situation optimalt

Resultat och utvärdering

Vårt arbetssätt utgår från den generiska modellen för modern rehabilitering, där fokus är det fysiska men också aktivitet och delaktighet. Därför använder vi oss av Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Efter avslutad rehabilitering skickas remissvar till remitterande läkare. Resultatet av rehabiliteringsinsatsen utvärderas via EQ5D och deltagaren får också besvara enkäter om upplevelsen av rehabiliteringen och de resultat de uppnått.